Ochrana osobných údajov

Prečítajte si ako pracujeme s vašími osobnými údajmi

SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Daniel Balogh – STRUCTURE IČO: 51307391, sídlo: Tomášovská 77/42, 90029, Nová Dedinka je spracovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Daniel Balogh – STRUCTURE IČO: 51307391, sídlo: Tomášovská 77/42, 90029, Nová Dedinka uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vybavenia Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: https://structure-design.sk/. Pod vybavením správy sa rozumie spracovanie vašich dotazov, požiadaviek a následné odpovedanie naň.Spoločnosť Daniel Balogh – STRUCTURE sa zaväzuje, že Vaše poskytnuté údaje nebudú za žiadnych okolností postúpené tretím stranám.PRÁVA NA AKTUALIZÁCIU A INFORMÁCIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na:
  • Aktualizáciu svojich osobných údajov
  • Výmaz svojich osobných údajov
  • Námietku voči spracovaniu osobných údajov
  • Podanie sťažnosti v súvislosti zo spracovaním svojich osobných údajov


O akúkoľvek zmenu, výmaz alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na e-mail adresu: daniel.balogh9@gmail.comSpracovateľ je povinný po doručení e-mailovej žiadosti bezodkladne osobné údaje aktualizovať alebo vymazať.
Scroll to Top